SPORTA SKOLAS NOLIKUMS

01.09.2022.

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

2021
ATTĪSTĪBAS PLĀNS

2022-2026

UZŅEMŠANA SPORTA SKOLĀ

Iekšējās kārtības noteikumi
Iesniegums grāmatvedībai

Iesniegums_V20

Iesniegums_V30